UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXIV/10
Termin posiedzenia Rady: 28-07-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 28 lipca 2010 roku (środa) LXIV sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej – wykonania zadania edukacyjnego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (765/10).
3. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (764/10).
4. Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Olsztyna za lata 2008/2009.
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (767/10).
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia uchwały „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Działania 4.1. Humanizacja Blokowisk (766/10).
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (768/10).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Borowej, na rzecz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej na cele działalności sakralnej (763/10).

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXIV sesja Rady Miasta z 28 lipca 2010 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2010-07-21 14:17:35
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2010-07-21
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2010-08-27