UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXIII/10
Termin posiedzenia Rady: 30-06-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0052-62/10 Olsztyn, 2010-06-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 30 czerwca 2010 roku (środa) LXIII sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

I część - uroczysta

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Odznaczenia Państwowego.
3. 90. Rocznica Plebiscytu na Warmii i Mazurach.
Wystąpienia:
• Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyn,
• dr. Jana Chłosty,
• Posła Janusza Cichonia.
4. Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta.

Przerwa

II część - merytoryczna

1. Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Miasta.
4. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
7. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.
8. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie.
9. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
10. Informacja dotycząca wyników działalności za 2009 rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.
11. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie.
12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2009.
13. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2009 roku.
14. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. w Olsztynie.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (760/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (758/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn za
I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za I półrocze (756/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/939/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (755/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Olsztynie (759/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2009 oraz planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie (753/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (757/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (750/10).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy placowi na terenie Miasta Olsztyn (752/10).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (754/10).


25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 65, o pow. 1293 m2, położonej
w obrębie 72 przy ul. Partyzantów 82, stanowiącej własność Gminy Olsztyn zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 9225, na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego (751/10).
26. Sprawy różne.
1) rozpatrzenie projektów uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawie
skarg,
2) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta za I półrocze 2010 roku.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

I część - uroczysta

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Odznaczenia Państwowego.
3. 90. Rocznica Plebiscytu na Warmii i Mazurach.
Wystąpienia:
• Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyn,
• dr. Jana Chłosty,
• Posła Janusza Cichonia.
4. Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta.

Przerwa

II część - merytoryczna

1. Przyjęcie protokołów z LXI i LXII sesji Rady Miasta.
2. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.
7. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie.
8. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
9. Informacja dotycząca wyników działalności za 2009 rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.
10. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie.
11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2009.
12. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2009 roku.
13. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. w Olsztynie.
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Olsztyna (760/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (758/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn za
I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za I półrocze (756/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/939/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (755/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2009 oraz planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie (753/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (757/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (750/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy placowi na terenie Miasta Olsztyn (752/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (754/10).
23. Sprawy różne.
1) rozpatrzenie projektów uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawie
skarg,
2) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta za I półrocze 2010 roku.


Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXIII sesja Rady Miasta z 30 czerwca 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-06-22 12:13:26
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-06-22
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-08-27