UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2018-01-19

Nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r.

Od 1 lutego 2018 r. obsługę bankową Urzędu Miasta Olsztyna realizował będzie PKO Bank Polski SA, co wiąże się ze zmianą numerów rachunków bankowych, na które możliwe będzie wnoszenie opłat.

Od 1 lutego 2018r. dotychczasowe konta w Banku Handlowym staną się nieaktywne.

W ramach współpracy w każdym oddziale banku PKO Bank Polski SA w Polsce, można będzie zrealizować wpłaty gotówkowe bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

Dodatkowo, planowane jest uruchomienie placówki PKO Banku Polskiego SA w budynku ratusza, która będzie prowadziła obsługę kasową kontrahentów Urzędu, a także klientów PKO Banku Polskiego SA.

Szczegółowe informacjeData: 2018-01-05

Informacja o zmianie nazw ulic w Olsztynie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki ( Dz.U. z 2016 r., poz 744 ze zm.).

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniami zastępczymi w sprawie nadania nazwy ulicy w Olsztynie z dnia 13 grudnia  2017 roku nadał nazwy:
1) ulicy Mariana Gotowca - Ks. Tadeusza Borkowskiego (poz. 5097);
2) ulicy Piotra Diernowa - Św. Franciszka z Asyżu (poz. 5098);
3) ulicy Juliusza Malewskiego - Zbigniewa Herberta (poz. 5099);
4) ulicy Stefana Poznańskiego - Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego (poz. 5101);
5) ulicy Dąbrowszczaków - Erwina Kruka (poz. 5102);
6) ulicy Wincentego Pstrowskiego -  Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (poz. 5100), zmienionej następnie  w dniu 22 grudnia 2017 roku na 5 Wileńskiej Brygady AK (poz. 5246).
Numery porządkowe przy tych ulicach nie ulegają zmianie.

Ewidencja ludności, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, ewidencja gruntów i budynków:
Zmiany nazw ulic zostaną z urzędu wprowadzone w ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia o zmianie w ewidencji gruntów i budynków zostaną przesłane do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, celem zaktualizowania adresów w księgach wieczystych.
Zgodnie z ustawą, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Dowody osobiste:
Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (art.88, 89-Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.), wymiana dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu nie jest konieczna - dokument ten zachowuje ważność do upłynięcia jego terminu ważności.

Oznakowanie nieruchomości:
Oznakowanie budynku/nieruchomości tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązków właściciela/użytkownika nieruchomości (art. 47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne j.t. (Dz.U z 2017 r. poz. 2101)).

Banki oraz instytucje:
Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami.

Zmiana wpisu w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres zamieszkania przy ulicy, która zmienia swoją nazwę, będą musieli dokonać zmiany w CEIDG. Konieczne jest również dokonanie zmiany w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli zmieni się nazwa ulicy przy której prowadzona jest sprzedaż albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.
Zmiany w CEIDG oraz w zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmiany we wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego:
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do KRS zobowiązani są dokonać stosownych zmian w danych adresowych.
Zmiany te podlegają opłacie.

Uwaga:
Rada Miasta Olsztyna Uchwałą NR XLIII/836/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wniesienia skarg na zarządzenia zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego postanowiła wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na zarządzenia nadające nazwy: Erwina Kruka, Antoniego Jutrzenki-Trzebiatowskiego oraz Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.Data: 2017-11-27

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przedsiębiorco!
Jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedajesz napoje alkoholowe w sklepie zwróć uwagę na to, aby nie eksponować ich w witrynie wystawowej (nie dotyczy piwa!). Działanie takie stanowi bowiem, niezgodną z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ich reklamę, która skutkować może cofnięciem przez Prezydenta Olsztyna zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez dany podmiot.
Powyższa uwaga zgodna jest ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 13 lipca 2017 roku (II GSK 982/17) uznał, że eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym - znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklama ta, jako sprzeczna z zawartym w tym akcie prawnym zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych, stanowi akt nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, który prowadzić może do utraty przez przedsiębiorcę stosownego zezwolenia. Jednocześnie przypominamy, iż przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o jego ponowne udzielenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.Data: 2017-11-20

Utrudnienia i wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) informujemy, że od dnia 13.11.2017r. nadal występują znaczne utrudnienia w realizacji spraw referatu rejestracji pojazdów.

Z powodu nieprawidłowego działania CEPiK 2.0 w systemie POJAZD nadal nie można dokonać wszystkich operacji związanych z rejestracją, przerejestrowaniem, wyrejestrowaniem pojazdów oraz wymianą dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak rubryk na wpis kolejnych terminów okresowych badań technicznych.Data: 2017-11-09

Możliwe utrudnienia i wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów

W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Cyfryzacji zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) informujemy, że od dnia 13.11.2017r. mogą wystąpić utrudnienia związane z rejestracją pojazdów (wydłużenie czasu obsługi w zakresie rejestracji pojazdów).Data: 2017-09-26

Zmiany nazw ulic w Olsztynie

W dniu 26 września 2017 roku weszły w życie Uchwały Rady Miasta Olsztyna zmieniające nazwy trzech ulic, co ma związek z realizacją tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Dotychczasowe nazwy ulic zostały zmienione w następujący sposób:

- Hanki Sawickiej w Osiedlu Podleśna na Wrocławską (Link do uchwały: Hanki Sawickiej -> Wrocławska)

- gen. Zygmunta Berlinga w Osiedlu Generałów na Rotmistrza Witolda Pileckiego (Link do uchwały: gen. Zygmunta Berlinga -> Rotmistrza Witolda Pileckiego)

- Władysława Hibnera w Osiedlu Mazurskim na Pasymską (Link do uchwały: Władysława Hibnera -> Pasymska)Data: 2017-04-10

Informacja o wprowadzeniu "Elektronicznej rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna"

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 10 kwietnia 2017 r. został wdrożony elektroniczny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego będą przyjmowane aplikacje kandydatów w naborach na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze.

System rekrutacyjny jest dostępny pod adresem e-rekrutacje.olsztyn.eu

Jednocześnie informujemy, że składanie dokumentów w ogłoszonych przed dniem 10 kwietnia 2017 r. naborach na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze, odbywa się na dotychczasowych zasadach (w postaci papierowej w zamkniętych kopertach).Strona 2 z 4
<< Poprzednia 1 3 4 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15