• Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2016-02-01

Unieważnione dowody osobiste

Urząd Miasta Olsztyna przypomina, że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu osobistego nie można się nim posługiwać.Data: 2015-10-14

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 14 października 2015 roku, przyjmowaniem zawiadomień o zgromadzeniach publicznych zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (pokój 321).Data: 2015-06-15

Zmiana godzin pracy Wydziału Komunikacji w poniedziałki

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 29 czerwca 2015 r. Referat Rejestracji Pojazdów oraz Referat Uprawnień do Kierowania Pojazdami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna pracować będą w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Referat Transportu pracować będzie w poniedziałki na dotychczasowych zasadach, tj. od godz. 8:00 do 16:00.Data: 2015-05-26

Punkt Konsultacyjny Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Urzędzie Miasta Olsztyna

Punkt Konsultacyjny Krajowej Izby Doradców Podatkowych pełni dyżur w każdy pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca, w godzinach 10.00-14.00 w Biurze Obsługi Klienta przy Placu Jana Pawła II 1.

Otwarcie punktu jest elementem programu propagowania przedsiębiorczości Urzędu Miasta Olsztyna oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Warmińsko-Mazurski.

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego. Dlatego Olsztyn zaproponował program, którego adresatami są zarówno rozpoczynający prowadzenie działalności, jak i już prowadzący działalność gospodarczą.

Program propagowania przedsiębiorczości polega na udzielaniu porad, informacji i doradztwa podatkowego w zakresie obowiązków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości i innych, w szczególności wyboru formy opodatkowania i prowadzenia działalności, wystawiania faktur, płatności podatków oraz procedur przy zakładaniu biznesu.Data: 2015-02-24

Od 1 marca 2015 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych

Z dniem 1 marca 2015 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, które wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich to :

Urząd Stanu Cywilnego
1. Urząd Stanu Cywilnego w Olsztynie, będzie jak dotychczas właściwym dla rejestracji zdarzeń, tj. urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie Olsztyna.
2. Zgodnie z nową ustawą, praca USC będzie oparta na centralnym Systemie Rejestrów Państwowych.
3. Odpisy z akt stanu cywilnego, zgodnie z nową ustawą będzie można pobrać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. Np. akt urodzenia znajduje się w USC w Krakowie, a wniosek o jego wydobycie można złożyć i odebrać odpis w USC w Olsztynie lub w dowolnie wybranym USC w całym kraju.
Jeżeli taki dokument nie będzie dostępny w SRP, to kierownik USC obowiązany będzie wystąpić do kierownika USC, miejsca sporządzenia aktu o wprowadzenie tego aktu do Systemu Rejestrów Państwowych. Ustawodawca przewidział na to 10 dni roboczych. Każdy dokument trzeba przenieść do Systemu Rejestrów Państwowych osobno. To wymaga czasu, zwłaszcza że każdy akt stanu cywilnego musi zostać zatwierdzony przez Kierownika USC lub Zastępcę, zanim trafi do Systemu Rejestrów Państwowych.
Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych może spowodować konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji (Ustawodawca wprowadził półroczny okres przejściowy). Wówczas np. sporządzenie aktu urodzenia noworodka i nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie.

Dowody osobiste
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP,
2. nowy dowód nie będzie zawierał podpisu posiadacza, adresu zameldowania, informacji o kolorze oczu i wzroście,
3. nastąpi ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (a nie jak dotychczas – w pozycji lewego profilu),
4. nie będzie zachodziła konieczność wymiany dokumentu z chwilą zmiany adresu miejsca zameldowania,
5. adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, od dnia wejścia w życie nowych przepisów nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.
Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Urzędy gmin będą miały dostęp do zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych, stanowiącego centralną bazę danych zawierającą m. in. rejestry aktów stanu cywilnego, dowodów osobistych i PESEL. Wprowadzenie nowych rozwiązań, szczególnie w początkowej fazie działania, może spowodować okresowe utrudnienia w obsłudze klientów i wydłużyć czas załatwiania spraw.
Wszystkich mieszkańców załatwiających sprawy z ww. zakresu po 1 marca 2015 r. prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Nowe karty usług oraz formularze i wnioski dostępne będą w BIP w zakładkach Biura Obsługi Klienta I Urzędu Stanu Cywilnego od 1 marca 2015 r.Data: 2014-10-31

Sprawę urzędową załatwisz w Galerii Warmińskiej

Od piątku 31 października w Galerii Warmińskiej będzie funkcjonował Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Olsztyna.
Punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00
Zakres działań Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Olsztyna zlokalizowanego w Galerii Warmińskiej:
• zameldowanie
• wymeldowanie
• odbiór numeru pesel
• zaświadczenia z akt ewidencji ludności
• wyrobienie dowodu osobistego (złożenie wniosku i odbiór dokumentu)
• wydawanie prawa jazdy krajowego i międzynarodowego
• wydawanie PKK
• wydawanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane
• rejestracja pojazdu oraz czasowa rejestracja pojazdu
• wydawanie stałego dowodu rejestracyjnego oraz wtórnika dowodu rejestracyjnego
• wpisywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym – dotyczy HAK, GAZ, TAXI, VAT
• zawiadomienie o zbyciu pojazdu
• wyrejestrowanie pojazdu
• wydawanie wtórników oznaczeń komunikacyjnych
• wymiana tablic rejestracyjnychData: 2014-02-03

Ochrona dokumentów tożsamości i danych osobowych obywateli

Zgodnie z prośbą Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyna informuje, iż według obowiązujących przepisów prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Utrata dowodu powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.Strona 2 z 3
<< Poprzednia 1 3 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15