UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXII/10
Termin posiedzenia Rady: 26-05-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

BRM.0052-61/10 Olsztyn, 2010-05-18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.)
zwołuję, na dzień 26 maja 2010 roku (środa) LXII sesję Rady Miasta
Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu sportu
i rekreacji w 2009 roku i w I kwartale 2010 roku.
7. Informacja dotycząca przygotowania do sezonu letniego w 2010 r.
w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Sportu i
Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyn.
8. Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu
letniego 2010.
9. Plan strategicznych działań Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki
w roku 2010.
10. Informacja o przygotowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury do sezonu
turystycznego 2010.
11. Przygotowanie służb do sezonu turystycznego.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie dotycząca
przygotowania miasta do sezonu letniego w 2010 r.
13. Informacja Zakładu Targowisk Miejskich dotycząca przygotowania
miasta do sezonu turystycznego 2010 r.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
za 2009 rok.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na
lata 2007- 2015. Działania 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i
poprzemysłowych (739/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Olsztyn na 2010 rok (746/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej (734/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr LVIII/661/2010
Rady Miasta Olsztyn z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko
– Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur, Warmińsko
– Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (738/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Przedszkolu
Miejskiemu Nr 6 w Olsztynie (735/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Technikum
Uzupełniającego Nr 5 Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących
im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie i nadania mu statutu (743/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Olsztyn, w tym zasady i kryteria wynajmu lokali, których
najem jest związany ze stosunkiem pracy (744/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie współdziałania Gminy Olsztyn z
Gminami Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda w
zakresie wykonywania przewozów komunikacji miejskiej (740/10).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad gospodarki
nieruchomościami (745/10).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
miasta Olsztyn (736/10).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy rondu na terenie
Miasta Olsztyn (742/10).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
wykupu przez Gminę Olsztyn od Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego
S.A. nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Oleńki (737/10).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany
nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa
własności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św.
Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w
zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy
ul. T. Szewczenki (741/10).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn (747/10).
29. Sprawy różne.Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady
Miasta.


Wiceprzewodniczący Rady

Waldemar Żakowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXII sesja Rady Miasta z 26 maja 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-05-19 11:52:38
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-05-19
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2011-01-12