UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXI/10
Termin posiedzenia Rady: 28-04-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0052-60/10 Olsztyn, 2010-04-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 28 kwietnia 2010 roku (środa) LXI sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LVIII i LX sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za
2009 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury.
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Olsztyn za 2009 rok (726/10).
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
9. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2004-2007 z perspektywą do 2010 roku za okres 2008-2009.
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (714/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr LXIV/940/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian do ustalonego podziału Miasta na obwody głosowania (728/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (729/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji oddziału laryngologicznego funkcjonującego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (710/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2009 i przekazania zysku z działalności za rok 2009 na pokrycie strat z lat ubiegłych (724/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2010 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT (719/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2010 roku powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn (717/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LXIII/807/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (721/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn (720/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100 % własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (718/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar” (716/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Redykajny” (715/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (725/10).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (712/10).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o powierzchni 53 m2 położonej w obrębie 19 m. Olsztyn przy ul. Limanowskiego 2a wraz ze sprzedażą obiektu piekarni - ciastkarni, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży nakładów poniesionych na jego nabycie (713/10).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/2 o powierzchni 699 m2 położonej w obrębie 46 m. Olsztyn przy ul. Sielskiej (711/10).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. S. Pieniężnego w zamian za przekazanie Państwu Zofii i Zenonowi Sowińskim prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. S. Staszica (723/10).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Świtycz-Widackiej w zamian za przekazanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 21 ( 722/10).
28. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LVIII i LX sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Olsztyn za 2009 rok (726/10).
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
9. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2004-2007 z perspektywą do 2010 roku za okres 2008-2009.
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (714/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr LXIV/940/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian do ustalonego podziału Miasta na obwody głosowania (728/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (729/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji oddziału laryngologicznego funkcjonującego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (710/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2009 i przekazania zysku z działalności za rok 2009 na pokrycie strat z lat ubiegłych (724/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2010 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT (719/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2010 roku powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn (717/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LXIII/807/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (721/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn (720/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyn tablicy upamiętniającej Marię Zientarę-Malewską (730/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100 % własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (718/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar” (716/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Redykajny” (715/10).
23. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (725/10).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uczczenia ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku (733/10).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (712/10).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/2 o powierzchni 699 m2 położonej w obrębie 46 m. Olsztyn przy ul. Sielskiej (711/10).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o powierzchni 53 m2 położonej w obrębie 19 m. Olsztyn przy ul. Limanowskiego 2a wraz ze sprzedażą obiektu piekarni - ciastkarni, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży nakładów poniesionych na jego nabycie (713/10).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Świtycz-Widackiej w zamian za przekazanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 21 ( 722/10).
29. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXI sesja z 28 kwietnia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-04-20 10:48:14
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-04-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-08-30