UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LIX/10
Termin posiedzenia Rady: 31-03-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:Pani/Pan

……………………………….

BRM.a.0052-58/10 Olsztyn, 2010-03-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 31 marca 2010 roku (środa) LIX sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LVII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyn za 2009 rok:
a) Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
za 2009 rok,
b) Stan bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2009 r.,
c) Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie
za rok 2009,
d) Ocena Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
za 2009 r.”,
e) ocena stanu bezpieczeństwa w mieście za 2009 r. wraz z opracowaniem GAMBIT OLSZTYŃSKI Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – aktualizacja na grudzień.
7. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2009 rok.
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych (699/10).
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (700/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2010 (702/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. (701/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, powołania tej Rady
i nadania jej statutu (704/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LXIII/807/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (705/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn
a Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie (698/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta dokonania wykupu przez Olsztyn od Pani Bogumiły Suchto prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Pstrowskiego (706/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015 (703/10).
18. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Wiceprzewodniczący Rady

Waldemar Żakowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LVII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyn za 2009 rok:
a) Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
za 2009 rok,
b) Stan bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2009 r.,
c) Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie
za rok 2009,
d) Ocena Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
za 2009 r.”,
e) ocena stanu bezpieczeństwa w mieście za 2009 r. wraz z opracowaniem GAMBIT OLSZTYŃSKI Miejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – aktualizacja na grudzień.
7. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2009 rok.
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych (699/10).
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (700/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2010 (702/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 r. (701/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (707/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyna, powołania tej Rady
i nadania jej statutu (704/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LXIII/807/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (705/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn
a Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie (698/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Pani Bogumiły Suchto prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul.Pstrowskiego (706/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015 (703/10).
19. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIX sesja z 31 marca 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-03-22 13:54:06
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-03-22
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-07