• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyn


w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
    kwalifikowanego certyfikatu.


Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i-wyszukać podmiot: Urząd Miasta Olsztyn. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
2. FireFox 1.5.0.3,


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
    w-formacie Xades-Bes.

2.-Akceptowalne formaty załączników to:
    - DOC, RTF
    - ODT

    - XLS
    - CSV
    - TXT
    - GIF, TIF, BMP, JPG
    - PDF
    - ZIPWielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 3MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane
i nie zostaną rozpatrzone.

URZĄD MIASTA OLSZTYN
NA PLATFORMIE EPUAP UDOSTĘPNIA
NASTĘPUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW


 1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 2. Wniosek - formularz ogólny
 3. Wniosek o wydanie prawa jazdy
 4. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 5. Zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
 6. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 7. Wniosek o objecie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 8. Zawiadomienie o odkryciu zabytku
 9. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
 10. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
 11. Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 12. Wniosek/uwagi do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany w terminie określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu
 13. Wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 14. Wniosek o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 15. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 16. Wniosek o zaświadczenie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 17. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 18. Wniosek o wydawanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
 19. Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego
 20. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 21. Zgłoszenie od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
 22. Potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 23. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 24. Formularz zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków
 25. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
 26. Zawiadomienie o znalezieniu zabytku
 27. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: ePUAP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2010-02-23
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-19 14:42:47