• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyn


w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
    kwalifikowanego certyfikatu.


Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i-wyszukać podmiot: Urząd Miasta Olsztyn. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
2. FireFox 1.5.0.3,


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
    w-formacie Xades-Bes.

2.-Akceptowalne formaty załączników to:
    - DOC, RTF
    - ODT

    - XLS
    - CSV
    - TXT
    - GIF, TIF, BMP, JPG
    - PDF
    - ZIPWielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 3MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane
i nie zostaną rozpatrzone.

URZĄD MIASTA OLSZTYN
NA PLATFORMIE EPUAP UDOSTĘPNIA
NASTĘPUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW


1.-Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
2.
-Wniosek - formularz ogólny
3.
-Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
4.
-Wniosek o wydanie prawa jazdy
5.
-Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
6.
-Zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
7.
-Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
8.
-Wzór wniosku o objecie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
9.
-Wzór zawiadomienia o odkryciu zabytku
10.
-Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
11.
-Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
12.
-Wzór wniosku o wydanie decyzji wyrażajacej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
13.
-Wzór wniosku/uwag do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany w terminieokreślonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu
14.
-Wzór wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
15.
-Wzór wniosku o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
16.
-Wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
17
-Wzór wniosku o zaświadczenie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
18.
-Wzór wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
19.
-Wzór wniosku o wydawanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
20.
-Wzór zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego
21.
-Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
22.
-Wzór zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
23.
-Wzór potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
24.
-Wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
25.
-Wzór formularza zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków
26.
-Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej
27.
-Wzór zawiadomienia o znalezieniu zabytku
28.
-Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi


Poniżej znajduje się film przedstawiający sposób wypełniania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dla przedsiębiorcy:
  • podejmującego działalność
  • zmieniającego dotychczasowy wpis w ewidencji działalności gospodarczej
  • zawieszającego działalność
  • wznawiającego działalność
  • kończącego działalność


Przydatne informacje dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, pod adresem:
www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: ePUAP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2010-02-23
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-19 14:42:47