• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyn


w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
    kwalifikowanego certyfikatu.


Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i-wyszukać podmiot: Urząd Miasta Olsztyn. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
2. FireFox 1.5.0.3,


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
    w-formacie Xades-Bes.

2.-Akceptowalne formaty załączników to:
    - DOC, RTF
    - ODT

    - XLS
    - CSV
    - TXT
    - GIF, TIF, BMP, JPG
    - PDF
    - ZIPWielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 3MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane
i nie zostaną rozpatrzone.

URZĄD MIASTA OLSZTYN
NA PLATFORMIE EPUAP UDOSTĘPNIA
NASTĘPUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW


1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
2. Wniosek - formularz ogólny
3. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
4. Wniosek o wydanie prawa jazdy
5. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
6. Zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
7. Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
8. Wzór wniosku o objecie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
9. Wzór zawiadomienia o odkryciu zabytku
10. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
11. Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
12. Wzór wniosku o wydanie decyzji wyrażajacej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
13. Wzór wniosku/uwag do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany w terminieokreślonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu
14. Wzór wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
15. Wzór wniosku o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
16. Wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
17.Wzór wniosku o zaświadczenie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
18. Wzór wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
19. Wzór wniosku o wydawanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
20. Wzór zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego
21. Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
22. Wzór zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
23. Wzór potwierdzenia dokonania wpłaty za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
24. Wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
25. Wzór formularza zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków
26. Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej, kartograficznej
27. Wzór zawiadomienia o znalezieniu zabytku
28. Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi


Poniżej znajduje się film przedstawiający sposób wypełniania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dla przedsiębiorcy:
  • podejmującego działalność
  • zmieniającego dotychczasowy wpis w ewidencji działalności gospodarczej
  • zawieszającego działalność
  • wznawiającego działalność
  • kończącego działalność


Przydatne informacje dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, pod adresem:
www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: ePUAP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2010-02-23
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-19 14:42:47