• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyna


w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

1.-posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2.-posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego
    kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy przejść do zakładki Alfabetyczna lista spraw i-wyszukać rodzaj sprawy, będącej przedmiotem zainteresowania bądź podmiot: Urząd Miasta Olsztyna. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Minimalne wymagania programowe przeglądarki:
1. Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP),
2. FireFox 1.5.0.3,


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1.-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2.-Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 5 MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
NA PLATFORMIE EPUAP UDOSTĘPNIA
NASTĘPUJĄCE FORMULARZE WNIOSKÓW


 1. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 2. Dopisanie do spisu wyborców
 3. Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych
 4. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 5. Oświadczenie o stanie majątkowym
 6. Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
 7. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 8. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 9. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
 10. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
 11. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
 12. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 13. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 14. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
 15. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
 16. Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 17. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
 18. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 19. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
 20. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
 21. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 22. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 23. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
 24. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: ePUAP
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2010-02-23
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-19 14:42:47