UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LVIII/10
Termin posiedzenia Rady: 24-02-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


BRM.a.0052-57/10 Olsztyn, 2010-02-16

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.)
zwołuję, na dzień 24 lutego 2010 roku (środa) LVIII sesję Rady
Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Wystąpienie prof. dr. hab. Józefa Górniewicza – Rektora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3.Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta w sprawie uczczenia 60. rocznicy
założenia pierwszej szkoły wyższej w Olsztynie.
4.Przyjęcie protokołów z LIII, LV i LVI sesji Rady Miasta.
5.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
8.Perspektywy rozwoju turystki i stworzenie produktu turystycznego
Miasta Olsztyna.
9.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 01 lipca do
31 grudnia 2009 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Olsztyn.
10.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego
uprawnionych (691/10).
11.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im.
Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum
Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im Feliksa
Nowowiejskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
(690/10).
12.Projekt uchwały w sprawie przyznania w 2010 r. stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną
dóbr kultury (694/10).
13.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn (692/10).
14.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołu Żłobków
Miejskich w Olsztynie (695/10).
15.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających w osiedlu Dajtki i Śródmieście (684/10).
16.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz
wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
(693/10).
17.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Stawiguda na realizację zadania pn. "Budowa małego ronda na
skrzyżowaniu dróg Olsztyn – Bartąg - Bartążek" (688/10).
18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przebiegu i
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta Olsztyn
(682/10).
19.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
Miasta Olsztyn (685/10).
20.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu
udzielonej bonifikaty (683/10).
21.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu
udzielonej bonifikaty (687/10).
22.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości
polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Świtycz-Widackiej w zamian
za przekazanie Spółdzielni Mieszkaniowej "Perkoz" prawa własności
nieruchomości położonej przy ul. Bałtyckiej 21 (686/10).
23.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w południowej części dzielnicy Redykajny przy
ul. Żbiczej (689/10).
24.Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:

Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady
Miasta.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie prof. dr. hab. Józefa Górniewicza – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3. Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta w sprawie uczczenia 60. rocznicy założenia pierwszej szkoły wyższej w Olsztynie.
4. Przyjęcie protokołów z LIII, LV i LVI sesji Rady Miasta.
5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
8. Perspektywy rozwoju turystki i stworzenie produktu turystycznego Miasta Olsztyna.
9. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2009 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn.
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olsztyn (685/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (691/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im Feliksa Nowowiejskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (690/10).
13. Projekt uchwały w sprawie przyznania w 2010 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (694/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn (692/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (695/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w osiedlu Dajtki i Śródmieście (684/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (693/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stawiguda na realizację zadania pn. „Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn – Bartąg - Bartążek” (688/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta Olsztyn (682/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (683/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (687/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny przy ul. Żbiczej (689/10).
23. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVIII sesja 24 lutego 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-02-16 10:50:35
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-02-16
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-04-30