UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LVII/10
Termin posiedzenia Rady: 27-01-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-56/10 Olsztyn, 2010-01-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 27 stycznia 2010 roku (środa) LVII sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2013 (673/10).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (643/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w Olsztynie i Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie oraz rozszerzenia siedziby Szkoły Podstawowej Nr 34 w Olsztynie (672/10).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Olsztyn w realizacji projektu pod tytułem „Przyjazny Urząd – kompetencje i etyka w pracy urzędnika”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partnera firmy Techpal sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Franciszka Barcza 16 (668/10)
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Olsztynie (674/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie (675/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego (671/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu p.n. „Program zagospodarowania brzegów jeziora Krzywego w Olsztynie” (670/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP–2
i części terenu ZP-1 (676/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Dajtki w Olsztynie w rejonie skrzyżowania ulic Rolnej i Kłosowej (677/10).
16. Sprawy różne.
a) Podjęcie uchwał w sprawie skarg.
b) Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta za 2009 rok.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady

Waldemar Żakowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LII, LIV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2013 (673/10).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (643/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 32 w Olsztynie i Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie oraz rozszerzenia siedziby Szkoły Podstawowej Nr 34 w Olsztynie (672/10).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Olsztyn w realizacji projektu pod tytułem „Przyjazny Urząd – kompetencje i etyka w pracy urzędnika”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partnera firmy Techpal sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Franciszka Barcza 16 (668/10)
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Olsztynie (674/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie (675/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Olsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań (678/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego (671/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu p.n. „Program zagospodarowania brzegów jeziora Krzywego w Olsztynie” (670/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP–2
i części terenu ZP-1 (676/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na osiedlu Dajtki w Olsztynie w rejonie skrzyżowania ulic Rolnej i Kłosowej (677/10).
17. Sprawy różne.
a) Podjęcie uchwał w sprawie skarg.
b) Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta za 2009 rok.


Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVII sesja 27 stycznia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-01-19 08:57:43
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-01-19
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-04-21