UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LV/09
Termin posiedzenia Rady: 16-12-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-55/09 Olsztyn, 2009-12-08

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 16 grudnia 2009 roku (środa) LV sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (658/09).
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku (659/09).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości (660/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych złotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. (661/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii dotyczącej dofinansowania kosztów utworzenia w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy (652/09).
10. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyn tablicy pamiątkowej związanej z upamiętnieniem 80-lecia polskich szkół na Warmii (656/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 roku (653/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr LXI/787/06 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (657/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (655/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (643/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (654/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn
a Państwem Danutą i Andrzejem Przybylskimi (650/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie:
- sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa za obniżoną cenę nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Hanki Sawickiej,
- dokonania wykupu za obniżoną cenę od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bolka
i Lolka (651/09).
18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej w zamian za przekazanie Olsztyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Zientary-Malewskiej (662/09).
19.Sprawy różne.
a) Podjęcie uchwał w sprawie skarg.
b) Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2010 rok.
c) Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2010 rok.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Wiceprzewodniczący Rady

Waldemar Żakowski
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyn tablicy pamiątkowej związanej z upamiętnieniem 80-lecia polskich szkół na Warmii (656/09).
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 roku (653/09).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (655/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (643/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (654/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn
a Państwem Danutą i Andrzejem Przybylskimi (650/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie:
- sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa za obniżoną cenę nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Hanki Sawickiej,
- dokonania wykupu za obniżoną cenę od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bolka
i Lolka (651/09).
12.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej w zamian za przekazanie Olsztyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Zientary-Malewskiej (662/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (658/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku (659/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości (660/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych złotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. (661/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii dotyczącej dofinansowania kosztów utworzenia w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy (652/09).
18.Sprawy różne.
a) Podjęcie uchwał w sprawie skarg.
b) Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2010 rok.
c) Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2010 rok.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV sesja 16 grudnia 2009 r.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-12-09 14:29:13
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-12-09
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-03-02