UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LIII/09
Termin posiedzenia Rady: 25-11-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:


Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-53/09 Olsztyn, 2009-11-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 25 listopada 2009 roku (środa) LIII sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Projekt Programu Naprawczo – Restrukturyzacyjnego ZGOK Sp.
z o.o. w Olsztynie,
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości (628/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podatku od środków transportowych (627/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (629/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości,
w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (626/09)
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (632/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia źródła dochodów, które szkoły i zespoły szkół mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenia (633/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Olsztyn w realizacji projektu pod tytułem „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partnera Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” z siedzibą w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3 lok. 1 (634/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież
i ich opiekunów (635/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010” (638/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi (639/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 (637/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Las Miejski w Olsztynie (640/09).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie (641/09).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie (642/09).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia liczby nowych licencji do wydania w 2010 r. na wykonywanie na terenie Olsztyna transportu drogowego taksówkami osobowymi (636/09).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (630/09).
23. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (623/09).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odkupienia przez Gminę Olsztyn od użytkowników wieczystych udziałów wynoszących 218/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 7/48 (w obrębie nr 69) o powierzchni 13 m2 położonego w Olsztynie przy ul. Nowa Niepodległości (625/09).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej składającej się
z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 136/6, obręb 47,
o powierzchni 363 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Owocowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 188, obręb 47 wraz ze sprzedażą części budynku znajdującego się na przedmiotowej działce z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie (631/09).
26. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Projekt Programu Naprawczo – Restrukturyzacyjnego ZGOK Sp.
z o.o. w Olsztynie,
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości (628/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podatku od środków transportowych (627/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (629/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości,
w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (626/09)
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (632/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia źródła dochodów, które szkoły i zespoły szkół mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenia (633/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Olsztyn w realizacji projektu pod tytułem „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partnera Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” z siedzibą w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3 lok. 1 (634/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież
i ich opiekunów (635/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010” (638/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi (639/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej Miasta Olsztyn i Gminy Dywity (644/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2010 (637/09).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Las Miejski w Olsztynie (640/09).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie (641/09).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie (642/09).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia liczby nowych licencji do wydania w 2010 r. na wykonywanie na terenie Olsztyna transportu drogowego taksówkami osobowymi (636/09).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (630/09).
24. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (623/09).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odkupienia przez Gminę Olsztyn od użytkowników wieczystych udziałów wynoszących 218/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 7/48 (w obrębie nr 69) o powierzchni 13 m2 położonego w Olsztynie przy ul. Nowa Niepodległości (625/09).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej składającej się
z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 136/6, obręb 47,
o powierzchni 363 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Owocowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 188, obręb 47 wraz ze sprzedażą części budynku znajdującego się na przedmiotowej działce z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie (631/09).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olsztyn (643/09).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015 (645/09).
29. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIII sesja z 25 listopada 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-11-17 12:21:38
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-11-17
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-08-27