UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LI/09
Termin posiedzenia Rady: 28-10-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-51/09 Olsztyn, 2009-10-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 28 października 2009 roku (środa) LI sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (610/09)
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych złotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. (611/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli na rok 2009 (605/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie (613/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego w Olsztynie, nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie (608/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (606/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia
i sztandaru Gimnazjum Nr 6 w Olsztynie (612/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (615/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i miejskich domów przedpogrzebowych (618/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (614/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania darowizny nieruchomości nie zbudowanej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, składającej się z działki oznaczonej nr geodezyjnym 35 o pow. 236 m2, obr. 75, położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego (604/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu składającego się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 9/1, obręb 113, o powierzchni 2579 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Olsztynie (dz. 113-6) wraz ze sprzedażą części budynku z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie (617/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19, obręb 5 o pow. 1703 m2, położonej w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (607/09).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Jadwigi i Józefa Kuck prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/4 (obręb 39) o pow. 483 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Wodnej (609/09).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Elżbiety i Edmunda Zabielskich prawa własności nieruchomości zabudowanej częścią budynku garażowego oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/141 obręb 31 o pow. 6 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej (616/09).
21. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2008 złożonych Prezydentowi Miasta
i Przewodniczącemu Rady Miasta.
22. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….


BRM.a.0052-51/09 Olsztyn, 2009-10-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 28 października 2009 roku (środa) LI sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (610/09)
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych złotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. (611/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli na rok 2009 (605/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie (613/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego w Olsztynie, nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie (608/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (606/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia
i sztandaru Gimnazjum Nr 6 w Olsztynie (612/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (615/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i miejskich domów przedpogrzebowych (618/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania darowizny nieruchomości nie zbudowanej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, składającej się z działki oznaczonej nr geodezyjnym 35 o pow. 236 m2, obr. 75, położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego (604/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu składającego się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 9/1, obręb 113, o powierzchni 2579 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Olsztynie (dz. 113-6) wraz ze sprzedażą części budynku z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie (617/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19, obręb 5 o pow. 1703 m2, położonej w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (607/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Jadwigi i Józefa Kuck prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/4 (obręb 39) o pow. 483 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Wodnej (609/09).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Elżbiety i Edmunda Zabielskich prawa własności nieruchomości zabudowanej częścią budynku garażowego oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/141 obręb 31 o pow. 6 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej (616/09).
20. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2008 złożonych Prezydentowi Miasta
i Przewodniczącemu Rady Miasta.
21. Sprawy różne.Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LI sesja 28 października 2009 r.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-10-20 14:15:42
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-10-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-12-29