UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: L/09
Termin posiedzenia Rady: 29-09-2009
Miejsce posiedzenia Rady: sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan
……………………………….


BRM.a.0052-50/09 Olsztyn, 2009-09-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 29 września 2009 roku (wtorek) L sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (599/09)
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta za rok 2008 oraz I półrocze 2009 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn za I półrocze 2009 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (600/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem „Zdam maturę, tylko mi pomóż” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (598/09).
12. Ocena stanu realizacji inwestycji współfinansowanych z programów unijnych.
13. Informacja o stanie realizacji inwestycji realizowanych przez:
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Danuty i Andrzeja Przybylskich prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/2 (obręb 29), o pow. 619 m2, położonej przy ul. Dąbrowskiego (595/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/24 obręb 153 o pow. 400 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (596/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/3 obręb 59 o powierzchni 437 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (597/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – rejon PIECZEWO” dla działki nr 5/15 położonej w obrębie geodezyjnym 99 (580/09).
19. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (599/09)
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta za rok 2008 oraz I półrocze 2009 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyn za I półrocze 2009 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (600/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem „Zdam maturę, tylko mi pomóż” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (598/09).
12. Ocena stanu realizacji inwestycji współfinansowanych z programów unijnych.
13. Informacja o stanie realizacji inwestycji realizowanych przez:
- Wydział Inwestycji Miejskich,
- Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Danuty i Andrzeja Przybylskich prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/2 (obręb 29), o pow. 619 m2, położonej przy ul. Dąbrowskiego (595/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 52/24 obręb 153 o pow. 400 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (596/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 36/3 obręb 59 o powierzchni 437 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (597/09).
18. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: L sesja z 29 września 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-09-21 09:00:32
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-09-21
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-12-29