UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Urbanistyki i Architektury


Kierująca komórką: Magdalena Binerowska

Tel.: 89 534-97-85 lub 89 527-31-11 wew. 362

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 207

E-mail: ua@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy:

1) wykonywanie i aktualizowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego",
2) opracowywanie oraz prowadzenie procedur związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta,
3) sporządzanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów miejscowych i studium,
4) prowadzenie procedur i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach nie objętych planami miejscowymi, w tym:
a) decyzji o warunkach zabudowy,
b) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) decyzji o zmianie sposobu użytkowania,
5) prowadzenie procedur związanych z zatwierdzaniem projektów budowlanych i wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie określonym ustawą Prawo Budowlane, w tym:
a) pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, rozbiórkę,
b) pozwoleń na roboty budowlane, termomodernizacje,
c) pozwoleń na remonty w obiektach zabytkowych,
d) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę,
e) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania,
6) prowadzenie procedur i wydawanie decyzji o realizacji inwestycji drogowych,
7) prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji i sporządzanie bieżących (comiesięcznych) sprawozdań i rejestrów w zakresie terminowości prowadzonych procesów,
8) prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby GUS w zakresie ruchu budowlanego na terenie Miasta,
9) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
10) wydawanie dzienników budów i prowadzenie rejestrów w tym zakresie,
11) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji administracyjnych i sporządzanie bieżących (comiesięcznych) sprawozdań do Wojewody z zakresu terminowości prowadzonych procedur dotyczących decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
12) podejmowanie działań związanych z całościowym, harmonijnym i estetycznym wizerunkiem Miasta,
13) planowanie i wdrażanie koncepcji zieleni na terenie Miasta oraz nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,
14) realizacja zadań związanych z rozwojem sieci i infrastruktury rowerowej w Mieście obejmująca współpracę ze środowiskami rowerowymi.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Karty Usług:
DOCX, 40,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-09-08 08:18:01
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2009-09-08
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-08 15:48:59