UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
  I. Informacja publiczna w Urzędzie Miasta Olsztyna udostępniana jest poprzez
  1. Publikowanie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna, pod adresem: http://bip.olsztyn.eu,
  2. Wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z informacją, m. in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna,
  3. Umożliwianie wstępu na posiedzenia i udostępnianie dokumentów organów Miasta (zasady dostępu do dokumentów i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Prezydenta, określa Statut Miasta Olsztyna),
  4. Udostępnianie na wniosek, informacji które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

  II. Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
  1. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej obsługi strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna, wyznaczeni zostali:
  1) Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta - pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw organizacyjnych, do którego zadań należy przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,
  2) Redaktorzy Biuletynu Informacji Publicznej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta - pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych do dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.
  2. Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna w uzgodnieniu z Redaktorami Biuletynu Informacji Publicznej w komórkach organizacyjnych tworzy menu przedmiotowe strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.
  3. Sekretarz Miasta nadaje lub wycofuje uprawnienia Redaktorom Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie wniosków kierowników komórek organizacyjnych.

  III. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosek może zostać przesłany także pocztą elektroniczną bez konieczności oznaczenia go podpisem elektronicznym.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, kierownik komórki organizacyjnej właściwej merytorycznie do udzielenia odpowiedzi powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji, wskazany we wniosku.
  4. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie czynności materialno-technicznej, a nie w formie decyzji administracyjnej i nie podlega zaskarżeniu środkami postępowania administracyjnego.
  5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  6. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
  7. Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miasta Olsztyna może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
  1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,
  2) Urząd Miasta Olsztyna nie dysponuje żądaną informacją,
  3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.
  8. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku - komórka organizacyjna prowadząca sprawę powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu - postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

  Procedura udostępnienia informacji publicznej i wzory wniosków
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miasta Olsztyna
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2009-09-05 11:11:02
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2009-09-05
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
  Data modyfikacji: 2016-12-16 08:52:02