UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLIX/09
Termin posiedzenia Rady: 26-08-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2009/2010.
7. Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyn na lata 2008-2013.
8. Informacja dotycząca projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”.
9. Informacja dotycząca projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (587/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Olsztyn (583/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Olsztyn a Gminą Jonkowo i Gminą Dywity w zakresie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania (586/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie potwierdzenia udziału Zespołu Szkół Budowlanych i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 1 w Olsztynie jako partnerów firmy TRISKELION Anna Archutowska z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 41 A lok. 3 realizującej projekt pod tytułem „Planuję swoją przyszłość i nabywam nowe kompetencje” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (585/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej na 2010 rok (582/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie Ekonomii społecznej – projekt Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach (589/09).
16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obszaru obejmującego teren olsztyńskich kąpielisk zorganizowanych (588/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Straży Miejskiej w Olsztynie (587/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów w Osiedlu Grunwaldzkim (579/09).
19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn (584/09).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015 (581/09).
21. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX sesja z 26 sierpnia 2009 r.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-08-18 08:13:31
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-08-18
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-10-07