UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLVIII/09
Termin posiedzenia Rady: 29-07-2009
Miejsce posiedzenia Rady: sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok ( 567/09).
3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez oświatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości oddanych im w trwały zarząd (577/09).
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej – wykonania zadania edukacyjnego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (562/09).
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie ( 566/09 ).
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych ( 565/09 ).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Muzeum Sportu funkcjonującemu w strukturze organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie ( 574/09 ).
8. Projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Olsztyn” ( 571/09 ).
9. Projekt uchwały RM w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2010-2013” ( 575/09 ).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Olsztyn w Stowarzyszeniu Gmin „Polskie zamki gotyckie (559/09).
11. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015 ( 568/09 ).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn i Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze”( 564/09 ).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości, położonej przy ul. Artyleryjskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 29 m. Olsztyna jako działka nr 34/1 o powierzchni 25415 m2 ( 563/09 ).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od ARBET DEVELOPER Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/257 (obręb 31) o pow. 529 m2, położonej przy ul. Leśnej ( 572/09 ).
15. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej obiektem gimnazjum położonej przy ul. Jagiellońskiej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 20 m. Olsztyna jako działka nr 134/2 o powierzchni 4943 m2 oraz udziału 90/100 części działki nr 134/1 o powierzchni 4820 m2 ( 573/09 ).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Olsztyn (576/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny -Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty (555/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM SPORTOWEGO przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Olsztynie ( 570/09 ).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie (569/09).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Waldemar Żakowski
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVIII sesja 29 lipca 2009 r.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2009-07-23 10:54:37
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2009-07-23
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-09-21