UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLII/09
Termin posiedzenia Rady: 25-03-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVIII, XXXIX i XL sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Sytuacja i perspektywy rozwoju handlu i usług w Olsztynie.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Olsztyn
z organizacjami pozarządowymi za rok 2008.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2008 rok.
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Olsztyn (513/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (512/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Olsztyn (514/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Olsztyn w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk (509/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Miasta Olsztyn w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (510/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród Prezydenta Miasta i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn (507/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania w 2009 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (508/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości, położonej przy ul. Artyleryjskiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 29 m. Olsztyna jako działka nr 34/1 o powierzchni 25415 m2 (511/09).
17. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII sesja z 25 marca 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-06-24 14:58:14
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-06-24
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-08-13