UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLIII/09
Termin posiedzenia Rady: 29-04-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2008 rok
oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury
za 2008 rok.
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Olsztyna za 2008 rok (528/09).
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (520/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Olsztynie (524/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych (519/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym. (518/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (521/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 29 w Olsztynie (516/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem „Zobacz okno swojej k@riery ECDL WebStarter” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie (517/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyn (523/09).
16. Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za 2008 rok.
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku powierzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy na terenie Gminy Olsztyn (530/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (525/09).
19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/362/07 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 23.04.1997r. w sprawie przyjęcia „Zasad organizowania, realizowania i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na terenie m.Olsztyna” (529/09)
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Rozalii i Franciszka Mrozek prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/8 (obręb 160) o pow. 640 m2 (526/09).
21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu dawnych koszar przy Al.Warszawskiej w Olsztynie (515/09).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny-Pozorty” (522/09).
23. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIII sesja z 29 kwietnia 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-06-23 14:16:43
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-06-23
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Adrian Pisarenko
Data modyfikacji: 2009-08-13