UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLVII/09
Termin posiedzenia Rady: 24-06-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:


Pani/Pan
……………………………….

BRM.a.0052-47/09 Olsztyn, 2009-06-16Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień 24 czerwca 2009 roku (środa) XLVII sesję Rady Miasta Olsztyn.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV, XLV, XLVI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o działalności spółek miejskich:
a) Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I
Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2008,
b) Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych II
Sp. z o.o. w Olsztynie w 2008 r.,
c) Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV
Sp. z o.o. w Olsztynie za okres od dn. 01.01.2008 r. do
31.12.2008 r.,
d) Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie,
e) Informacja nt. sytuacji ekonomicznej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie,
f) Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie,
g) Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie,
h) Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie,
7. Raport o stanie realizacji za rok 2008 Strategii Rozwoju Olsztyna na
lata 2006-2020.
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (554/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych złotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. (553/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia i sztandaru Gimnazjum Nr 12 w Olsztynie (549/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie (551/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na terenie miasta Olsztyn, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Olsztyn oraz wyznaczenia obszarów podlegających deratyzacji i terminie jej przeprowadzania (557/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obszaru obejmującego teren olsztyńskich kąpielisk zorganizowanych (558/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olsztyn (550/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (556/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Danuty
i Tadeusza Gałązka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/6 (obręb 79), o pow. 266 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Stalowej, zabudowanej fragmentem bocznicy kolejowej (548/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany pomiędzy Gminą Olsztyn i Polskim Związkiem Działkowców w Warszawie polegającej na przejęciu przez Gminę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 7/3 i 7/4 (obręb 25) oraz nr 34/2 (obręb 24), położonych przy Al. Sybiraków, o łącznej pow. 13217 m2 w zamian za przekazanie PZD działek gruntu nr 20/30 i 20/32 (obręb 58) o łącznej powierzchni 6052 m2, położonych przy ul. Szarych Szeregów (552/09).


18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny -Pozorty” dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty (555/09).
19. Sprawy różne:
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2009r.
- Skargi mieszkańców Olsztyna.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV, XLV, XLVI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o działalności spółek miejskich:
a) Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2008,
b) Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2008 r.,
c) Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. w Olsztynie za okres od dn. 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
d) Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie,
e) Informacja nt. sytuacji ekonomicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie,
f) Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie,
g) Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie,
h) Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie,
7. Raport o stanie realizacji za rok 2008 Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020.
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (554/09).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych złotowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. (553/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia i sztandaru Gimnazjum Nr 12 w Olsztynie (549/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie (551/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obszaru obejmującego teren olsztyńskich kąpielisk zorganizowanych (558/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olsztyn (550/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (556/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Danuty i Tadeusza Gałązka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/6 (obręb 79), o pow. 266 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Stalowej, zabudowanej fragmentem bocznicy kolejowej (548/09).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany pomiędzy Gminą Olsztyn i Polskim Związkiem Działkowców w Warszawie polegającej na przejęciu przez Gminę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 7/3 i 7/4 (obręb 25) oraz nr 34/2 (obręb 24), położonych przy Al. Sybiraków, o łącznej pow. 13217 m2 w zamian za przekazanie PZD działek gruntu nr 20/30 i 20/32 (obręb 58) o łącznej powierzchni 6052 m2, położonych przy ul. Szarych Szeregów (552/09).
17. Sprawy różne:
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2009r.
- Skargi mieszkańców Olsztyna.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVII sesja 24 czerwca 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-06-16 11:03:30
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-06-16
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-08-23 12:37:09