UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLV/09
Termin posiedzenia Rady: 27-05-2009
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o przygotowaniu służb do sezonu letniego 2009:
a) Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
b) Biuro Sportu i Rekreacji,
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
d) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki,
e) Miejski Ośrodek Kultury,
f) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni,
g) Zakład Targowisk Miejskich.
7. Raport o stanie kultury fizycznej Miasta Olsztyn.
8. Informacja o dokonanych zmianach w Urzędzie Miasta na skutek przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie organizacji pracy.
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok (538/09).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie miasta Olsztyn (536/09).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia i sztandaru oraz zmiany nazwy Gimnazjum Nr 2 (540/09).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2009 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT” (541/09).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Olsztyna na lata 2009-2013” mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną, zawodową oraz edukacyjną mieszkańców Olsztyna zagrożonych długotrwałym
bezrobociem, uzależnieniami, izolacją społeczną, pogłębiającymi się problemami finansowymi, a także trudnościami wynikającymi z braku umiejętności opiekuńczo – wychowawczych (542/09).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn ((539/09).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę działek nr 38/9 i 34/18 (obręb 118) o łącznej pow. 6 927 m2, położonych Olsztyn-Jaroty, w zamian za przekazanie Uniwersytetowi działek nr 37/1, 37/3, 37/5, 37/6, 37/8 i 37/10 (obręb 118) o łącznej pow. 2 509 m2, położonych Olsztyn – Jaroty (535/09).
16. Projekt uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie Sp. z o.o. (546/09).
17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (544/09).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (545/09).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOL” (543/09).
20. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLV sesja z 27 maja 2009 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2009-06-04 14:34:48
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2009-06-04
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2009-09-21