UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Kontroli


Kierująca komórką: Barbara Olszewska

Tel.: 89 527-31-11, wew. 219, 220, 221

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 203 i 204 (II piętro)

E-mail: kontrola@olsztyn.eu

Do zadań Biura Kontroli należy:


1) prowadzenie spraw w zakresie postępowań kontrolnych w ramach kontroli instytucjonalnej:
a)   komórek organizacyjnych Urzędu,
b)   miejskich jednostek organizacyjnych,
c)  podmiotów zewnętrznych korzystających ze środków publicznych przekazywanych im przez Miasto na podstawie odrębnych przepisów i zawartych umów, pod względem zgodności działań z przepisami prawa i przyjętymi procedurami oraz umowami wiążącymi jednostki kontrolowane z Miastem celem wykrywania nieprawidłowości, wskazywania sposobów ich usunięcia oraz ustalania osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2)  rozpatrywanie skarg i wniosków zadekretowanych przez Prezydenta do rozpatrzenia przez Biuro,
3) prowadzenie spraw dotyczących kontroli przeprowadzanych w Urzędzie przez uprawnione organy zewnętrzne z wyłączeniem kontroli i audytów dokonywanych w sprawach programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
4) sporządzanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez jednostki kontrolowane w zakresie naruszeń stwierdzonych w trakcie kontroli prowadzonych przez Biuro Kontroli,
5) opracowywanie zasad i trybu przeprowadzania postępowań kontrolnych w jednostkach, o których mowa w pkt. 1, a także sukcesywne dostosowywanie ich do potrzeb sprawnego przeprowadzania kontroli uwzględniając zmiany zachodzące w obowiązujących przepisach odnoszących się do obszaru działań kontrolnych,
6)  prowadzenie książki kontroli Urzędu.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Kontroli (KR)
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2009-04-30 14:14:24
Wytworzył: Barbara Olszewska
Data wytworzenia: 2009-04-30
Odpowiedzialny: Barbara Olszewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-10 12:47:09