• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
  Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązują od dnia 18 kwietnia 2018 r. Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępną na stronie internetowej:
  https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
  Od dnia 18 kwietnia 2018r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze „unijnej”, dokument JEDZ składany jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast z dniem 18 października 2018r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności będzie dotyczył wszystkich dokumentów, o których jest mowa w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (m. in. ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń). Wraz z nadejściem powyższych dat, niedopuszczalne będzie złożenie w/w dokumentów w formie pisemnej („papierowej”).


  Rejestry postępowań:
  XLS, 98.5 KB metryczka
  PDF, 73,28 KB metryczka
  PDF, 53,90 KB metryczka
  PDF, 86,67 KB metryczka
  PDF, 78,84 KB metryczka

  Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych:
  XLSX, 39,27 KB metryczka
  XLSX, 38,21 KB metryczka
  PDF, 2,43 MB metryczka
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Zamówienia publiczne
  Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
  Data udostępnienia: 2009-02-26 13:55:42
  Wytworzył: Marcin Kozłowski
  Data wytworzenia: 2009-02-26
  Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
  Ostatnio modyfikował: Joanna Ćwiek
  Data modyfikacji: 2020-01-30 13:20:48