UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Komisja Oświaty

Przewodniczący komisji:
Członkowie komisji:
Przedmiot działania komisji:
a) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji i przedkładanie Radzie stanowisk z zakresu: - funkcjonowania miejskiego systemu oświaty; - budżetu i zmian w budżecie dotyczących zakresu działania Komisji b) analizowanie i ocena działalności przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcących i wychowujących w formach pozaszkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców, c) występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi oraz przekazywanie materiałów do projektów uchwał. Opiniowanie działań i zamierzeń Prezydenta Miasta w sprawach oświaty, d) analizowanie potrzeb w zakresie bazy materialnej i dydaktycznej publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych jednostek, których Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym, e) współtworzenie projektów sieci placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta, f) udział przedstawicieli Komisji w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym, g) opiniowanie wniosków Prezydenta Miasta w sprawie wspierania przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych lub zlecania zadań z tego zakresu instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom pozarządowym, h) ocenianie prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze działalności pozalekcyjnej dla młodzieży szkolnej, i) współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach dotyczących zakresu działania Komisji, a w szczególności opiniowanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Obsługuje Komisję: 
Joanna Bartkowska tel. (0-89) 527-31-11 wew. 442

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Komisja Oświaty
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-12-10 14:48:20
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2008-12-10
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2010-04-06