UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Strategii i Funduszy Europejskich


Kierująca komórką: Justyna Sarna-Pezowicz

Tel.: 89-23-64-30 lub 89 527-31-11, wew. 432

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 212

E-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich należy:
 
1) pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta, zwłaszcza pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) pozyskiwanie zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta,
3) współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe oraz podmiotami zaangażowanymi w procesy przygotowania i realizacji projektów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i pozaunijnych,
4) koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i pozaunijnych na realizację zadań Miasta we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
5) opracowywanie, aktualizacja i wdrażanie strategii rozwoju Miasta,
6) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz, funkcjonowania i rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego,
7) realizacja zadań związanych z nadawaniem Miastu ratingu,
8) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją oraz monitorowaniem wdrażania programu rewitalizacji Miasta,
9) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na zadania z zakresu rewitalizacji, ujęte w programie współpracy miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi,
10) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie opracowywania, aktualizacji, monitoringu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna,
11) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
12) realizacja zadań Biura ZIT, wynikających z „Porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji ZIT MOF” (z późn. zm.),
13) realizacja zadań wynikających z Porozumienia z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powierzenia zadań instytucji pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, weryfikacją i aktualizacją porozumień związanych z realizacją ZIT,
15) realizacja zadań związanych z członkostwem Miasta w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (SF)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 11:44:39
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-17 10:24:33