• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Środowiska


Kierujący komórką: Zdzisław Zdanowski

Tel.: 89 527-31-11, wew. 201, 551

Fax: 89 527-50-82

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 103-108 (I piętro)

E-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu


Referat gospodarowania odpadami komunalnymi: tel. 89 527-31-11, wew. 217, 218, 225, 513, 558
pokoje: 12, 13, 17

Referat korzystania ze środowiska: tel. 89 527-31-11, wew. 202, 204, 205, 206, 207
pokoje: 103, 104, 106


Do zadań Wydziału Środowiska należy:


1) realizacja  zadań dotyczących korzystania ze środowiska,  
2) opiniowanie i uzgadnianie raportów z oddziaływania na środowisko inwestycji  realizowanych na terenie Miasta,
3) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
4) realizowanie zadań wynikających z ochrony przyrody,
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami i geologią,
6) nadzorowanie działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. i Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w zakresie wydanych zezwoleń i pozwoleń dotyczących gospodarowania odpadami,
7) nadzorowanie działalności Schroniska dla Zwierząt oraz Zarządu Zieleni Miejskiej,
8) prowadzenie spraw dotyczących ochrony wód i gospodarki wodno – ściekowej,
9) obsługa gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
10) sporządzanie projektów planów przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych,
11) sporządzanie sprawozdań z przychodów i wydatków gminnych funduszy dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Środowiska, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
12) prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem i wykorzystaniem opłat produktowych,
13) realizacja spraw związanych z prowadzeniem i udzielaniem informacji o środowisku,
14) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Schroniska dla Zwierząt i Zarządu Zieleni Miejskiej,
15) prowadzenie ewidencji zawierającej, formę organizacyjno-prawną Schroniska dla Zwierząt i Zarządu Zieleni Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),
16) realizacja zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olsztyn.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Środowiska - Karty Usług: