• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności


Kierujący komórką: Mieczysław Wójcik

Tel.: 89 522-24-20

Fax:

Budynek: ul. Augustowska 44

Pokój:

E-mail: kryzys@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy:
 
1) realizacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obronnością kraju,
2) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
3) podejmowanie działań prewencyjnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego- „Bezpieczny Olsztyn” i programu rządowego „Razem Bezpieczniej”,
4) inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 - 2020 i opracowanych programów w tym zakresie,
5) prowadzenie spraw Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,
7) realizacja spraw związanych z przejęciem skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny,
8) wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzenia na terenie Miasta imprez sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń,
9) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
10) prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,
11) ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu wyrobów pirotechnicznych,
12) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,
13) realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
14) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Straży Miejskiej oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
15) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz Straży Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane).


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Karty Usług: