UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Kierujący komórką: Mieczysław Wójcik

Tel.: 89 522-24-20

Fax:

Budynek: ul. Augustowska 44

Pokój:

E-mail: kryzys@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:
 
1) realizacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością kraju i obroną cywilną,

2) prowadzenie spraw związanych z porządkiem, bezpieczeństwem publicznym oraz miejskim programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Gambit Olsztyński”,

3) podejmowanie działań prewencyjnych realizowanych w ramach programu „Bezpieczny Olsztyn”  i programu rządowego „Razem Bezpiecznie”,

4) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,

5) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,

6) realizacja spraw związanych z przejęciem skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny,

7) wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzenia na terenie Miasta imprez sportowych, artystyczno-rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń,

8) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,

9) prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,

10) ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu wyrobów pirotechnicznych,

11) sprawowanie nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,

12) realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,

13) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Straży Miejskiej oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

14) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz Straży Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),

15) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych.

 


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 10:21:11
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-03-05 14:40:52