• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Finansów


Kierująca komórką: Elżbieta Żarska

Tel.: 89 527-20-23 lub 89 527-31-11, wew. 413

Fax: 89 527-20-23

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 9

E-mail: finanse@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Finansów należy:
 
1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej - Urzędu,
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dochodów niepodatkowych i wydatków budżetowych z podziałem na zadania własne, zlecone, zadania gminy i powiatu,
3) prowadzenie ewidencji księgowej dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu oraz bilansu jednostkowego Urzędu jako jednostki budżetowej,
5) prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i wydatków (rozchodów), środków specjalnych i funduszy celowych,
6) prowadzenie windykacji należności Miasta z tytułu dochodów niepodatkowych oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
7) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
8) prowadzenie windykacji należności Miasta wobec właścicieli pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
9) rozliczanie podatku od towarów i usług VAT,
10) współpraca z właściwym Urzędem Skarbowym w sprawach dotyczących numeru identyfikacji    podatkowej (NIP) dla Urzędu Miasta i Gminy,
11) prowadzenie spraw dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Olsztyn i Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, bezumowne korzystania oraz raty za nabyte nieruchomości wraz z odsetkami, a także należności o charakterze publicznoprawnym z tytułu opłat adiacenckich, planistycznych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Finansów - Karty Usług: