UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Finansów


Kierująca komórką: Hanna Przybyłek

Tel.: 89 527-20-23 lub 89 527-31-11, wew. 413

Fax: 89 527-20-23

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 9

E-mail: finanse@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Finansów należy:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej - Urzędu,
2)
prowadzenie kas dochodów Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków oraz środków specjalnych,
4)
prowadzenie windykacji należności Gminy z tytułu dochodów niepodatkowych,
5)
prowadzenie windykacji należności Gminy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską,
6)
prowadzenie windykacji należności Gminy wobec właścicieli pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
7)
prowadzenie spraw dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Olsztyn o charakterze cywilnoprawnym z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, bezumowne korzystania z gruntu oraz raty za nabyte nieruchomości wraz z odsetkami, a także należności o charakterze publicznoprawnym z tytułu opłat adiacenckich, planistycznych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,
8)
prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji o charakterze pieniężnym,
9) realizacja wydatków osobowych Urzędu,


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Finansów - Karty Usług: