UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Budżetu


Kierująca komórką: Aneta Arcipowska

Tel.: 89 535-06-70 lub 89 527-31-11, wew. 342

Fax: 89 535-06-70

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 116 i 117

E-mail: budzet@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Budżetu należy:
 
1) przygotowywanie projektu budżetu Miasta wraz z objaśnieniami,
2) monitorowanie wykonania budżetu,
3) przygotowywanie informacji i sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zgodnie z przyjętą polityką informacyjną,
4) opracowywanie układu wykonawczego budżetu,
5) opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i jego zmian,
6) nadzór nad realizacją budżetu w zakresie planowania i wykonania,
7) prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań dla potrzeb organów Miasta,
8) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami współpracującymi z Miastem w zakresie zadań własnych i zleconych,
9) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF),
10) realizacja zadań związanych z wyborem banku prowadzącego obsługę budżetu, banków kredytujących oraz emitujących obligacje komunalne,
11) opiniowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe.


Regulamin komórki organizacyjnej:

  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Wydział Budżetu (B)
  Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
  Data udostępnienia: 2008-11-13 10:01:34
  Wytworzył: Teresa Zając
  Data wytworzenia: 2008-11-13
  Odpowiedzialny: Teresa Zając
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2020-09-22 14:02:36