• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Inwestycji Miejskich


Kierujący komórką: Krzysztof Śmieciński

Tel.: 89 527-98-67 lub. 89 527-31-11, wew. 400

Fax: 89 534-94-31

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 225

E-mail: inwestycje@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Inwestycji Miejskich należy:
 
1) monitorowanie działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury miejskiej drogowej, komunikacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej oraz wodociągowej,
2) zarządzanie i gospodarowanie infrastrukturą miejską kanalizacji deszczowej,
3) nadzorowanie działalności Zakładu Cmentarzy Komunalnych, koordynacja prac związanych  z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych, oraz współpraca z innymi służbami zajmującymi się utrzymywaniem cmentarzy komunalnych, grobów, miejsc pamięci narodowej i pomników,
4) nadzorowanie działalności Zakładu Targowisk Miejskich,
5) realizacja zadań związanych z przygotowywaniem inwestycji miejskich,
6) planowanie, finansowanie, realizowanie i rozliczanie inwestycji miejskich,
7) realizacja inwestycji miejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
8) realizacja społecznych inicjatyw lokalnych związanych z tworzeniem infrastruktury osiedlowej,
9) współpraca z Jednostkami Realizującymi Projekt I, III, IV oraz ze spółkami z udziałem gminy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie należącym do zadań Wydziału,
10) realizacja działań opartych o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
11) planowanie i realizacja w jednostkach oświatowych remontów awaryjnych oraz remontów o wartości powyżej 200 tys. PLN, opiniowanie planu remontów realizowanych przez jednostki oświatowe,
12) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Zakładu Cmentarzy Komunalnych,
13) prowadzenie ewidencji zawierającej, formę organizacyjno-prawną Zakładu Cmentarzy Komunalnych z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Inwestycji Miejskich - Karty Usług: