UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Inwestycji Miejskich


Kierujący komórką: Krzysztof Śmieciński

Tel.: 89 527-98-67 lub. 89 527-31-11, wew. 400

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 225

E-mail: inwestycje@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Inwestycji Miejskich należy:
 

1)  monitorowanie działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury miejskiej drogowej, komunikacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej oraz wodociągowej,

2)       zarządzanie i gospodarowanie infrastrukturą miejską kanalizacji deszczowej,

3)       nadzorowanie działalności Zakładu Cmentarzy Komunalnych, koordynacja prac związanych
z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych, oraz współpraca z innymi służbami zajmującymi się utrzymywaniem cmentarzy komunalnych, grobów, miejsc pamięci narodowej
i pomników,

4)       realizacja zadań związanych z przygotowywaniem inwestycji miejskich,

5)       planowanie, finansowanie, realizowanie i rozliczanie inwestycji miejskich,

6)       realizacja inwestycji miejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

7)       realizacja społecznych inicjatyw lokalnych związanych z tworzeniem infrastruktury osiedlowej,

8)       współpraca z Jednostką Realizującą Projekt I oraz ze spółkami z udziałem gminy
i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie należącym do zadań Wydziału,

9)       realizacja działań opartych o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,

10)   planowanie i realizacja w jednostkach oświatowych remontów awaryjnych oraz remontów o wartości powyżej 200 tys. PLN, opiniowanie planu remontów realizowanych przez jednostki oświatowe,

11)   nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Zakładu Cmentarzy Komunalnych,

12)   prowadzenie ewidencji zawierającej, formę organizacyjno – prawną Zakładu Cmentarzy Komunalnych z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),

13)   analiza, ocena i weryfikacja materiałów planistycznych do projektu budżetu, wniosków i planów finansowych dotyczących zmian w budżecie oraz informacji i sprawozdań z wykonania planów finansowych opracowywanych i składanych przez Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny,

14)   realizacja projektów:

a)„Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne”,

b)„Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na odprowadzeniu wód deszczowych ze zbiornika 105.1 do kanału otwartego znajdującego się na działce 133-36”,

15)   nadzór nad zrealizowanymi projektami w okresie trwałości projektu:

a) Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51),

b) "Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie",

c) "Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie",

d) "Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie”.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Inwestycji Miejskich (IM)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-13 09:52:54
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2008-11-13
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-24 09:17:58