• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Kierujący komórką: Sławomir Bernat

Tel.: 89 534-97-38, 89 527-31-11, wew. 411

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 106

E-mail: geodezja@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:
 
1) tworzenie gminnego zasobu nieruchomościami,
2) gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta,
3) ustalanie renty planistycznej i opłat adiacenckich,
4) prowadzenie spraw związanych z zamianą i nabywaniem nieruchomości,
5) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
7) regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta,
8) sporządzanie analiz i sprawozdań o stanie mienia komunalnego,
9) wnoszenie nieruchomości Miasta w formie aportu do spółek,
10) prowadzenie spraw związanych ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej,
11) gospodarka gruntami Skarbu Państwa,
12) prowadzenie spraw związanych z geodezją i kartografią,
13) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
14) prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
15) prowadzenie spraw w zakresie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości,
16) organizowanie i prowadzenie systemu zarządzania mieniem Olsztyna STRATEG,
17) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,
18) prowadzenie uzgodnień dotyczących działu I Ksiąg Wieczystych,
19) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i  zwrotem nieruchomości,
20) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
21) zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej,
22) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
23) analiza, ocena i weryfikacja materiałów planistycznych do projektu budżetu, wniosków i planów finansowych dotyczących zmian w budżecie opracowywanych i składanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty Usług: