UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Edukacji


Kierujący komórką: Anida Kinga Samoraj

Tel.: 89 506-09-03

Fax: 89 534-04-89

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 6

E-mail: edukacja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Edukacji należy:
 
1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego jednostek oświatowych,
2) realizowanie spraw związanych z kierowaniem nieletnich mieszkańców Olsztyna do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na terenie kraju oraz kierowaniem uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz oddziałów integracyjnych,
3) realizacja zadań w zakresie tworzenia, likwidacji oraz przekształcania sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto i kontroli w zakresie organizacji pracy jednostek oświatowych, niezbędnej do dokonania oceny pracy dyrektora,
5) prowadzenie spraw dotyczących przedszkoli, szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto,
6) prowadzenie spraw kadrowych oraz osobowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
7) opiniowanie wniosków o usunięcie awarii i jej skutków oraz planu remontów jednostek oświatowych o wartości remontu powyżej 200 tys. PLN realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich, ustalanie planu remontów o wartości poniżej 200 tys. PLN realizowanych przez jednostki oświatowe,
8) realizacja zadań dotyczących wypoczynku i innych zajęć dla uczniów,
9) prowadzenie spraw w zakresie analiz organizacyjno – finansowych oświaty,
10) współpraca z pracodawcami, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
11) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych na realizację projektów dotyczących edukacji,
12) uczestniczenie w tworzeniu założeń do projektu budżetu Miasta oraz przedstawianie propozycji w sprawie sposobu wykonywania uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego,
13) weryfikowanie projektów planów finansowych i planów finansowych jednostek oświatowych,
14) weryfikowanie informacji o przebiegu wykonywania budżetu Miasta za I półrocze oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu jednostek oświatowych,
15) sporządzanie informacji półrocznej i sprawozdania rocznego z wykonania dochodów i wydatków w zakresie realizowanych zadań wraz z częścią opisową,
16) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu publicznych jednostek oświatowych,
17) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu/likwidacji oraz rodzajów podległości,
18) prowadzenie kontroli wykorzystania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostkom oświatowym,
19) realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej,
20) analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
21) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem Miastu części oświatowej subwencji ogólnej,
22) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z innymi gminami z tytułu dotowania przedszkoli.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Edukacji (E)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-12 14:10:41
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2008-11-12
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-03-05 15:08:26