• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Edukacji


Kierujący komórką: Anida Kinga Samoraj

Tel.: 89 527-59-29 lub 89 535-32-10, wew. 76

Fax: 89 534-04-89

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój: 6

E-mail: edukacja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Edukacji należy:
 
1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego jednostek oświatowych,
2) realizowanie spraw związanych z kierowaniem nieletnich mieszkańców Olsztyna do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii na terenie kraju oraz kierowaniem uczniów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz oddziałów integracyjnych,
3) realizacja zadań w zakresie tworzenia, likwidacji oraz przekształcania sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn,
5) prowadzenie spraw dotyczących przedszkoli, szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Olsztyn,
6) prowadzenie spraw kadrowych oraz osobowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
7) opiniowanie wniosków o remonty awaryjne oraz planu remontów jednostek oświatowych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich, ustalanie planu zadań remontowych realizowanych przez jednostki oświatowe,
8) realizacja zadań dotyczących wypoczynku i innych zajęć dla uczniów,
9) prowadzenie spraw w zakresie analiz organizacyjno – finansowych oświaty,
10) współpraca z pracodawcami, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
11) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych na realizację projektów dotyczących edukacji,
12) uczestniczenie w tworzeniu założeń do projektu budżetu Miasta oraz przedstawianie propozycji w sprawie sposobu wykonywania uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego,
13) weryfikowanie projektów planów finansowych i planów finansowych jednostek oświatowych,
14) uczestniczenie w weryfikowaniu sprawozdań z wykonania budżetu przez jednostki oświatowe,
15) przygotowywanie części opisowej do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie oświaty,
16) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu publicznych jednostek oświatowych,
17) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu/likwidacji oraz rodzajów podległości,
18) prowadzenie kontroli wykorzystania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostkom oświatowym,
19) realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej,
20) analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
21) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem Miastu Olsztyn części oświatowej subwencji ogólnej.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Wydziale Edukacji - Karty Usług: