UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Prezydent Miasta Olsztyn
 
 
Piotr Grzymowicz
 
Adres:
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. (089) 527 31 11 wew. 450
 
Sekretariat:

Tel. (089) 527 46 23. 0-89-535-15-88
Fax. (089) 527 50 62;
pokój nr 124
Adres e-mail: prezydentmiasta@olsztyn.eu

Blog: www.grzymowicz.pl

 

 

Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:

1.  Urzędem kieruje Prezydent przy pomocy  Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika.
2.  Służbowym przełożonym wszystkich pracowników  Urzędu jest Prezydent.
3.  Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
 
1) kierowanie sprawami Miasta,
2) reprezentowanie  Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
3) realizowanie budżetu Miasta,
4) wydawanie przepisów porządkowych,
5) kierowanie pracą Urzędu,
6) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
7) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
8) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
11) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych  oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Miasta,
14) wydawanie zarządzeń,
15) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
16) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
17) kierowanie zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego,
18) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
   a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
   b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
   c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
   d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
19) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

4.  Prezydent może:

1)  upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
2)  upoważnić swoich Zastępców do  samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
3)  powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta swoim Zastępcom i Sekretarzowi.
4)  powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu spraw Miasta.

5.  Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta:

1) Biuro Rady Miasta
2) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki,
3) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
4) Wydział Obsługi Funduszy Europejskich,
5) Biuro Strategii Rozwoju Miasta,
6) Biuro Kontroli
7) Biuro Komunikacji Społecznej,
8) Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9)  Zespół Radców Prawnych,
10) Zespół Audytu Wewnętrznego,
11) Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Obsługi Inwestorów,
12) Olsztyński Teatr Lalek,
13) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
14) Biuro Wystaw Artystycznych,
15) Miejski Ośrodek Kultury,
16) Miejską Bibliotekę Publiczną,
17) Straż Miejską
18) Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
   a) Komendę Miejską Policji,
   b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
   c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Prezydent Miasta
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-10-21 15:06:40
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-21
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-03-01 11:47:15