• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Prezydent Miasta Olsztyn

Czesław Jerzy Małkowski
Data Objęcia stanowiska: 10-11-2002
Poziom wykształcenia: Wyższe
Telefon: (0-89) 527-46-23; (0-89) 527-31-11 wew.301,450; fax. (0-89) 527-50-62;

Obowiązki Prezydenta Miasta Olsztyn pełni I Zastępca Prezydenta Miasta - Tomasz Głażewski.

Zadania realizowane na stanowisku pracy:
1. Urzędem kieruje Prezydent przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika.
2. Służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu jest Prezydent.
3. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami Miasta,
2) reprezentowanie Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
3) realizowanie budżetu Miasta,
4) wydawanie przepisów porządkowych,
5) kierowanie pracą Urzędu,
6) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
7) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
8) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
11) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Miasta,
14) wydawanie zarządzeń,
15) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
16) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
17) kierowanie zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego,
18) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
e) w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek,
19) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.
 
4. Prezydent może:

1) upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
2) upoważnić swoich zastępców do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
3) powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta swoim Zastępcom i Sekretarzowi,
4) powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu spraw Miasta.

5. Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta:

1) Biuro Rady Miasta
2) Wydział Kontroli i Egzekucji
3) Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
5) Wydział Prawny
6) Biuro Rzecznika Prasowego
7) Biuro Audytu Wewnętrznego
8) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
9) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
10) Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
11) Stanowisko BHP,
12) Olsztyński Teatr Lalek,
13) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
14) Biuro Wystaw Artystycznych,
15) Miejski Ośrodek Kultury,
16) Miejską Bibliotekę Publiczną,
17) Miejski Urząd Pracy,
18) Straż Miejską
19) Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
a) Komendę Miejską Policji,
b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
c) Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną,
d) Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
e) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Prezydent Miasta
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-10-21 15:06:40
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-21
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-09 15:10:44