• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

1.Urzędem kieruje Prezydent przy pomocy Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.
2.Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
 1) kierowanie sprawami Miasta i pracą Urzędu,
 2) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu
    i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
 3) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
 4) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 5) reprezentowanie Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji              
    w sprawach dotyczących gminy,
 6) podejmowanie decyzji dotyczących  zarządu mieniem Miasta,
 7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8) przygotowywanie projektu budżetu Miasta, jego realizacja i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
 9) wydawanie przepisów porządkowych i zarządzeń,
 10)przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 11)wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
 12)kierowanie zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego i działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
 13)nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
 14)kierowanie, w sytuacjach szczególnych, wspólnymi działaniami powiatowych
    (miejskich) służb, inspekcji i straży.

 Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące wydziały oraz jednostki organizacyjne Miasta:

 1)Biuro Rady Miasta
 2)Wydział Kontroli,
 3)Wydział Kultury, Promocji i Turystyki,
 4)Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 5)Zespół Radców Prawnych,
 6)Biuro Komunikacji Społecznej,
 7)Biuro  Audytu Wewnętrznego,
 8)Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw Ochrony Informacji  Niejawnych,
 9)Kancelarię Tajną,
 10)Olsztyński Teatr Lalek,
 11)Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
 12)Biuro Wystaw Artystycznych,
 13)Miejski Ośrodek Kultury,
 14)Miejską Bibliotekę Publiczną,
 15)Straż Miejską.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Prezydent Miasta
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-10-21 15:06:40
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-21
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-09 15:10:44