• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Prezydent Olsztyna


Piotr Grzymowicz
 
Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124
 
Sekretariat:
Tel. 89 527-46-23
lub 89 527-31-11, wew. 450
Fax. 89 527-50-62
Adres e-mail: prezydentmiasta@olsztyn.eu

Blog: www.grzymowicz.pl

Oświadczenia majątkowe:
2009r., 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r.Przyjęcia interesantów:

Prezydent Olsztyna i Zastępcy Prezydenta Olsztyna przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 15.30 do 17.00, po uprzednim zapisaniu się na spotkanie. Zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta - telefon: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482.


Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:

Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezydent jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami Miasta,
2) reprezentowanie  Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
3) realizowanie budżetu Miasta,
4) wydawanie przepisów porządkowych,
5) kierowanie pracą Urzędu,
6) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
7) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
8) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
11) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych  oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Miasta,
14) wydawanie zarządzeń,
15) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
16) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
17) kierowanie zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego,
18) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
   a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
   b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
   c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
   d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
19) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

Prezydent w ramach swoich kompetencji może:
1) upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
2) upoważnić swoich Zastępców do  samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
3) powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta swoim Zastępcom i Sekretarzowi.
4) powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu spraw Miasta.

Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne:
1) Biuro Rady Miasta,
2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
3) Wydział Strategii i Obsługi Funduszy Europejskich,
4) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,
5) Wydział Informatyki,
6) Biuro Promocji,
7) Biuro Kontroli,
8) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego,
9) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
10) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
11) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej,
12) Biuro ds. Obsługi Prawnej,
13) Zespół Doradców i Asystentów Prezydenta Olsztyna,
14) Audytora Wewnętrznego,
15) Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. realizacji Projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie",
16) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka,
17) Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Danych Osobowych,
18) Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny,
19) Olsztyński Teatr Lalek,
20) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
20) Biuro Wystaw Artystycznych,
21) Miejski Ośrodek Kultury,
22) Miejską Bibliotekę Publiczną,
23) Straż Miejską,
24) Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
       a) Komendę Miejską Policji,
       b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
       c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
       d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Prezydent Olsztyna
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-10-21 15:06:40
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-21
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-04 12:14:04