• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Prezydent Olsztyna


Piotr Grzymowicz
 
Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124
 
Sekretariat:
Tel. 89 527-46-23
lub 89 527-31-11, wew. 450
Fax. 89 527-50-62
Adres e-mail: prezydentmiasta@olsztyn.eu

Blog: www.grzymowicz.pl

Oświadczenia majątkowe:
2009r., 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r.Przyjęcia interesantów:

Prezydent Olsztyna i Zastępcy Prezydenta Olsztyna przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 15.30 do 17.00.
Zapisy na spotkania z Prezydentem Olsztyna i Zastępcami Prezydenta Olsztyna odbywają się w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta - telefon: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482.


Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:

Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezydent jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami Miasta,
2) reprezentowanie  Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
3) realizowanie budżetu Miasta,
4) wydawanie przepisów porządkowych,
5) kierowanie pracą Urzędu,
6) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
7) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
8) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
9) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
11) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych  oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
12) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Miasta,
14) wydawanie zarządzeń,
15) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
16) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
17) kierowanie zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego,
18) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
   a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
   b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
   c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
   d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
19) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

Prezydent w ramach swoich kompetencji może:
1) upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
2) upoważnić swoich Zastępców do  samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
3) powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta swoim Zastępcom i Sekretarzowi.
4) powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu spraw Miasta.

Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne:
1) Biuro Rady Miasta,
2) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
3) Wydział Obsługi Funduszy Europejskich,
4) Biuro Kultury,
5) Biuro Promocji,
6) Biuro Kontroli,
7) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego,
8) Biuro Rzecznika Prasowego,
9) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
10) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
11) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
12) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej,
13) Wydział Prawny,
14) Zespół Doradców i Asystentów Prezydenta Olsztyna,
15) Audytora Wewnętrznego,
16) Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. realizacji Projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie",
17) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka,
18) Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.
19) Olsztyński Teatr Lalek,
20) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
20) Biuro Wystaw Artystycznych,
21) Miejski Ośrodek Kultury,
22) Miejską Bibliotekę Publiczną,
23) Straż Miejską,
24) Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
       a) Komendę Miejską Policji,
       b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
       c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
       d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Prezydent Miasta
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-10-21 15:06:40
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-21
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-04 12:14:04